وکیل حضانت در مشهد

صلاحیت دادگاه خانواده

صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت محلی صلاحیت محلی در قانون حمایت خانواده مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده: […]

وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد وکیل نفقه در مشهد تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین

aوکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

  وکیل خانواده در مشهد   اجرت المثل زندگی مشترک *تحلیل و بررسی اجرت المثل ایام زندگی مشترک توسط وکیل

وکیل طلاق در مشهد

هبه ی مهریه

هبه ی مهریه هبه به معنای بخشیدن مال خود به دیگری میباشد که قانون گذار آن را در ماده ی

طلاق توافقی

  طلاق توافقی با مشاوره بهترین وکیل خانواده در مشهد واژه طلاق از ریشه عربی و به معنی «گشودن گره»

تماس با 09156024004