گرفتن طلاق با ندادن نفقه

تدلیس در نکاح  - وکیل عقد نکاح در مشهذ - 09156024004

گرفتن طلاق با ندادن نفقه یکی از روش‌های طلاق گرفتن از طریق زوجه نپرداختن نفقه می‌باشد در صورت کلی اگر زوجه در تمکین مرد باشد و مرد به هر دلیلی چه نتواند که نفقه بدهد چه نخواهد که نفقه بدهد زن از این حق خویش می‌تواند استفاده کند و تقاضای طلاق دهد. اما باید به […]

وکیل نفقه مشهد

وکیل نفقه در مشهد

مبانی نفقه در فقه سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود, این است که آیا رابطه ای بین نفقه و تمکین وجود دارد؟ برای پاسخ به آن باید مبنای الزام به انفاق مورد بررسی قرار گیرد. در مورد این که سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه چیست؟ از دیدگاه فقهای شیعه […]

وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد وکیل نفقه در مشهد تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می‌باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که […]

وکیل خوب نفقه در مشهد

وکیل خوب نفقه در مشهد

 وکیل خوب نفقه در مشهد حقوق مالی زن * نفقہ ، اجرت المثل ،نحلہ : *نفقہ ، اجرت المثل و نحلہ ،از موارد حقوق مالے زنان مے باشد ڪہ پرداخت آن برعهده زوج است. “وکیل خانواده در مشهد” البتہ هر ڪدام تعاریف و شرایط خود را براے مطالبہ دارند ڪہ همین امر سبب تفاوت هایے در […]