صلح عمری مهریه

تعریف عده و اقسام آن

تعریف عده و اقسام آن

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.

عده زن دارای انواع مختلفی

عده وفات

مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند، اصولا چها ماه و ده روز است.

ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی: «عده وفات چه در دایم چه در منقطع ( موقت ) در هر حال چهارماه و ده روز است، مگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت عده وفات تا موقع زایمان است، به شرط اینکه بچه وارد ۲۰ هفتگی اش نشده باشد

عده طلاق و اقسام آن

الف ) عدۀ زن آبستن
عده زن آبستن، طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی، تا وضع حمل است.

ب ) عده زن غیر آبستن
ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی :عده طلاق زن غیر آبستن سه طهر است. طهرعبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار گیرد.

زنانی که عده طلاق ندارند
«زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود (ماده ۱۱۵۵۹ مقصود از زن یائسه زنی است که به سن یأس رسیده باشد یعنی سنی که دیگر امید باردار شدن ندارد.)

عدۀ بذل یا انقضا مدت در ازدواج موقت

عدۀ بذل یا انقضاء مدت که مربوط به نکاح منقطع است با عدۀ طلاق همیشه یکسان نیست. اگر زن حامله باشد، مانند مورد طلاق، عدۀ او با وضع حمل منقضی می شود، ولی اگر حامله نباشد در مورد بذل یا انقضا مدت یا فسخ نکاح منقطع، مقرر می دارد: «عدۀ فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است، مگر اینکه زن با انقضای سن، عادت زنانگی نبیندکه در این صورت ۴۵ روز است.»

 

عده وفات شوهر در عقد موقت یا صیغه

تمامی زنان، در عقد موقت، اعم از اینکه یائسه و باکره باشند یا خیر، پس از فوت شوهر، ملزم به رعایت عده وفات هستند. مدت عده وفات شوهر در عقد موقت یا صیغه، ۴ ماه و ده روز است و زنی که در صیغه مردی دیگر بوده که اکنون، آن مرد فوت شده، تنها پس از گذشت عده وفات، می تواند، ازدواج مجدد نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004