فوت زوجه و استرداد جهیزیه

فوت زوجه و استرداد جهیزیه

فوت زوجه و استرداد جهیزیه

در قانون و شرع مقدس زن تکیلیفی به تهیه جهیزیه ندارد ولی در عرف جامعه این وظیفه بر عهده ی زوجه قرار گرفته است . وسایلی که تحت عنوان جهیزیه خریده میشود از آن زن میباشد به همین دلیل هرگاه بخواهد میتواند آن را مسترد کند کند و برای این امر باید دعوی استرداد جهیزیه را مطرح کند که بر اساس شهادت شهود و فهرست سیاهه و یا اقرار مرد میتواند اقدام نماید .

اما سوال این است در صورتی که فاکتور و یا سیاهه ای نداشته باشد چگونه میتواند اموال (جهیزیه) را پس بگیرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در صورت عدم فاکتور اموال اختصاصی مرد به زوج و اموال اختصاصی زن به زوجه اختصاص داده میشود و اموال مشترک نیز بین آنان تقسیم میگردد.

تمامی مطالب ذکر شده در صورتی است که زن در قید حیات باشه و خود بتواند دعوی استرداد جهیزیه را مطرح کند . حال اگر زوجه فوت کرده باشد چه کسی مالک جهیزیه خواهد شد؟

 

آیا خانواده ی زوجه میتوانند آن را پس بگیرند ؟ آیا از آن زوج خواهد شد ؟

 

در پاسخ به این سوالات باید گفت اگر زوجه فوت کرده باشد از آن جایی که جهیزیه جزء حقوق مالی زوجه محسوب میشود ورثه  میتوانند تقاضای استرداد جهیزیه بنمایند و هر کس به نسبت سهم الارث خود مالک قسمتی از جهزیه میشود . بنابراین پس از فوت زوجه خانواده ی وی نمیتوانند به استناد اینکه جهیزیه را آنها تهیه کرده اند مالک آنان میباشند بلکه مطابق سهم الارث پدر , مادر فرزند و شوهر از جهیزیه ارث خواهند برد زیرا جهیزیه ماترک زوجه محسوب خواهند شد .

بنابراین در صورتی که زن و شوهر فرزندی داشته باشند ۱ چهارم اموال به شوهر و اگر فرزندی نداشته باشند ۱ دوم اموال به شوهر و ما بقی بین وراث تقسیم خواهد شد .

لازم ذکر است در صورتی که در طول زندگی مشترک وسایل منزل تغییر کرده باشد و توسط مرد خریداری نشده باشد و یا وسایلی که مرد به عنوان کمک جهیزیه خریداری کرده است جزء جهیزیه محسوب نمیگردد و جزء سهم الارث قرار نمیگیرد البته در صورتی که مرد بتواند این موضوع را اثبات نماید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004