وکیل نفقه در مشهد

وکیل جهیزیه در مشهد

وکیل جهیزیه در مشهد

فروش جهیزیه توسط همسر

طبق قانون شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا مالک این اموال زن است و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.

اگر مرد جهیزیه زن را بفروشد  مسئول جبران خسارت و برگرداندن عین  ویا قیمت آن است و فروش اموال از سوی شوهر خیانت در امانت به حساب نمی آید چون صورت برداری اموال و امضای زوج در فهرست جهیزیه دلیل بر رابطه امانی بین آن دو نمی کند فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آنها است. اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند باید در دادسرای محل وقوع جرم شکایت کند و اگر  بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی اقامه دعوی کند  باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت خود یا زوج اقامه کند.

 

عواقب ترک منزل مشترک و نحوه استرداد جهیزیه

براساس قانون مدنی زن مکلف به تمکین عام و خاص از مرد بوده وضمانت اجرای عدم تمکین سقوط حق نفقه زوجه و امکان ازدواج مجدد مرد در صورت درخواست از دادگاه می باشد.

ترک منزل توسط زن همیشه از مصادیق عدم تمکین به شمار نمی رود.

مواردی که زن اجازه دارد به صورت قانونی منزل را ترک کند:

۱. خوف ضرر بدنی

۲. داشتن حق سکونت زن

۳. انجام تکالیف واجب

۴. خروج از منزل به منظور درمان بیماری

۵. منزل مناسب شأن زن نباشد.

 

ضمانت اجرای ترک منزل ساقط شدن نفقه است و مرد دیگر ملزم به پرداخت نفقه برای زوجه نیست . در صورت وجود عذر موجه برای ترک منزل زن می تواند با ارائه دادخواست تقاضای مسکن علی حده نموده و با رای دادگاه مرد را ملزم  به تهیه منزل جداگانه برای خود نماید و از او نفقه دریافت کند. اگر حکم نشوز زن صادر شود شرط تنصیف اموال در موقع طلاق که در عقدنامه آمده است اجرا نمی شود.

اگر زوج عدم تمکین زوجه را اثبات کند می تواند از دادگاه درخواست اجازه ازدواج مجدد کند و با صدور حکم نسبت به ازدواج مجدد اقدام کند. اگر زوجه منزل را به دلیل غیر موجه ای ترک کند این عمل مانع ازحق دریافت مهریه نمی شود. ترک منزل بدون اجازه و رضایت همسر جرم نیست و مجازات ندارد. مرد حق ندارد زن را به اجبار به منزل و زندگی مشترک بازگرداند.

اگر زن منزل را بدون رضایت و اجازه همسر ترک کند ضمانت اجرا ی آن سقوط حق نفقه است اما در  این شرایط مرد نمی‌تواند مانع از بازگشت زن به منزل شود به همین خاطر  زنمی تواند به منزل خود بازگردد اما اگر مرد اجازه ورود به منزل را نداد زن میتواند با پلیس تماس بگیرد و از گزارش پلیس به عنوان شکایت استفاده کند.

بهتر است قبل از ارائه دادخواست استرداد جهیزیه اظهارنامه ای برای همسر خود ارسال کنید و در صورتی که به اظهارنامه پاسخی نداد ویا جهیزیه را مسترد نکرد اظهارنامه را جزوه مدارک ضمیمه دادخواست قرار دهید .

در صورتیکه بهای جهیزیه به مبلغ ۲۰ میلیون  تومان باشد مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه شورای حل اختلاف است و اگر مبلغ جهیزیه بالای ۲۰ میلیون تومان باشد دادگاه خانواده صالح به رسیدگی می باشد.

تقاضای استرداد جهیزیه هیچگونه ارتباطی با طلاق ندارد و زن میتواند هر  زمانی که بخواهد چه قبل از طلاق و چه بعد از طلاق نسبت به استرداد جهیزیه اقدام کند .

 

نکات مهم دعوای الزام به تمکین زوجه

 • طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح صورت گیرد رابطه زوجیت  در بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف در مقابل یکدیگر برقرار می شود.
 • طبق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر موظف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
 • طبق ماده۱۱۰۵ قانون مدنی در  روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
 • طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
 • طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا ،هزینه های درمانی و بهداشتی ،اثاث منزل  و…
 • طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد.
 • طبق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد اما اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشدزن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان  وضع حمل نفقه خواهد داشت.
 • طبق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی در ایام عده  و فات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنها است تامین می گردد.
 • طبق ماده ۱۱۱۱ زن میتواند در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند ودادگاه  میزان نفقه را معین و شوهر را محکوم به دادن آن  کند.
 • طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند ساکن شود مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
 • طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت اثبات ضرر دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد ودر زمانی که زن در بازگشت به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر است.
 • طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلا می تواند در دارایی خود و تصرفی را که می خواهد انجام دهد.

 

روش های استرداد جهیزیه

بردن وسایل منزل توسط زوجه یا همان استرداد جهیزیه به دو روش صورت میگیرد:

۱. استرداد جهیزیه با ارائه سیاهه یا فاکتور

۲. استرداد جهیزیه بدون داشتن فاکتور با استفاده از شهادت شهود.

 

ارائه فاکتور و خرید وسایل علاوه بر لیست سیاهه می تواند مدرکی برای استرداد جهیزیه باشد.

 

اعتراض به حکم استرداد جهیزیه

در طول زندگی مشترک شوهر وسایلی را برای منزل خریداری می کند که زن آن را جزیی از جهیزیه خود می دانددر این صورت زوج نسبت به حکم استرداد جهیزیه اعتراض  میکند. اگر زوج فاکتور خرید این وسایل را داشته باشد می تواند طی مهلت مقرر برای تجدید نظر یعنی به مدت ۲۰ روز برای حکم استرداد جهیزیه به نفع خانم اعتراض کند علاوه بر این با استفاده از شهادت شهود نیز میتواند اعتراض کند.

چه راهي براي ثابت کردن مالکيت زن بر جهيزيه وجود دارد

۱) در زمان عقد، فهرستي را تهيه کنند که به نام “سياهه جهيزيه” معروف است. به خانواده ها توصيه مي شود اين فهرست را به امضاي زوج، زوجه، دو نفر از بستگان زوج و دو نفر از بستگان زوجه برسانند و اگر شهود هم دارند به امضاي شهود نيز برسانند و همانند سند ازدواج از اين سياهه جهيزيه، مراقبت کنند تا در روز مبادا دچار اختلاف نشوند.

۲) شهادت شهود

۳) مراجعه به عرف

۴) ارايه برگه خريد از سوي زن: اگر زن برگه خريد ارايه بدهد دادگاه مي تواند با بررسي هاي لازم در مورد استرداد جهيزيه اقدام کند.

 

پرسش:

اگر زمان زیادی از دادن جهیزیه گذشته باشد و فاکتورهای خرید جهیزیه یا رسید سیاهه جهیزیه مفقود شده باشد و یا اصلا رسیدی وجود نداشته باشد چگونه می توان جهیزیه را استرداد نمود؟

پاسخ

اثبات تحویل جهیزیه به زوجین می تواند با شهادت دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد به انضمام شهادت دو شاهد زن و یا یک مرد و سوگند و همچنین فیلم های انتقال جهیزیه انجام شود و در این موضوع سیاهه و لیست اعلامی و یا رسید دریافتی از داماد، موضوعیت ندارد. به هر نحوی که برای قاضی رسیدگی کننده علم حاصل شود، می تواند حکم به استرداد جهیزیه صادر نماید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004